CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr………din data de………..

Partile contractante:

SC SIGMA TRAVEL & EVENTS SRL-D cu sediul in Bucuresti, Aleea Emil Botta, Nr. 1, Sector 3, inregistrata la ORC cu nr. J40/12123//05.10.2015, CUI: 35088057, cont RO38BACX0000001193618001 (lei), cont RO11BACX0000001193618002 (eur), deschise la Unicredit Bank, titular a licentei de turism nr. 7534/25.02.2016, reprezentata prin Administrator, denumita in continuare Agentie
si

Domnul/Doamna _______________________________________, domiciliat/a in ___________________, telefon ________________, e-mail_________________________ posesor al CI/BI seria ____ nr. ____________ , eliberat de ___________, la data ____________, CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|.
Sau

Persoana juridica _______________________________________ cu sediul in . __________________________inregistrata la ORC sub nr J_____/______/___________, CUI________________, telefon ____________________ email ______________________, cont bancar___________________________________________ reprezentata prin ________________________________,
in calitate de TURIST,
au convenit incheierea prezentului contract, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata.

I. Dispozitii generale
1. Pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract a fost organizat de……………………………………. cu sediul social in……………………, str ………………………….. nr. ……… Cod Unic de Inregistrare…………………………….. inregistrata de Registrul Comertului cu nr J…………………, cod IBAN …………………………………………………….deschis la Banca …………………………………………….., cu Licenta de turism categoria TOUR OPERATOR nr. ………………….., avand polita de asigurare nr……….. la …………………………………cu sediul in localitatea ……………… valabila pana la data de ……………. valoarea acoperita prin asigurare fiind in cuantum ………… privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre turisti, afisata pe pagina web( www.sigmatravel.ro ) ce garanteaza buna executare a acestuia in baza contractului incheiat cu Agentia.
2. Agentia comercializeaza pachete de servicii turistice in urmatoarele variante:
a) servicii turistice la cererea clientului, care se refera la programele organizate in mod special, ca urmare a solicitarilor turistilor, denumite in continuare servicii la cerere;
b) servicii turistice preorganizate de agentia de turism si puse la dispozitie clientului prin materiale de prezentare de tipul: cataloage, brosuri, pliante si alte oferte letrice, denumite in continuare servicii din oferta standard;
c) servicii turistice interne, comercializate pe baza de vouchere de servicii turistice interne sau bilete de odihna si/sau de tratament, denumite in continuare bilete de odihna si/sau de tratament,bilet de excursie sau alt inscris anexat contractului Aceste servicii reprezinta un caz particular al serviciilor turistice din oferta standard.
Prezentul contract detine prevederi comune celor trei variante de servicii turistice, precum si prevederi specifice fiecareia dintre ele.
3. Bonul de comanda, confirmarea de servicii, biletul de odihna si/sau de tratament, precum si oferta standard a agentiei de turism expusa in materialele de prezentare fac parte integranta din prezentul contract.

II. Aparitia raporturilor contractuale
4. Incheierea contractului :
a)in momentul semnarii lui de catre turist sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice;
b) in momentul in care turistul primeste confirmarea scrisa a rezervarii de la Agentie, in cel mult 60 de zile calendaristice de la data intocmirii bonului de comanda. Este responsabilitatea agentiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite in scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, Agentia poate solicita un avans de pana la 100% din pretul pachetului, in functie de data la care turistul solicita serviciile.
c) in momentul eliberarii documentelor de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv in format electronic, in cazul in care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

III. Obiectul contractului
5. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a uneia dintre variantele de servicii turistice prevazute la cap. I, in schimbul platii pretului serviciilor.
6. Caracteristicile serviciilor turistice la care se obliga Agentia se afla descrise in materialele de prezentare (cataloage, brosuri, pliante, oferte letrice), in cazul ofertei standard si a biletelor de odihna si/sau de tratament, sau in confirmarea de servicii, in cazul serviciilor la cerere; obligatia de informare a turistului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de Agentie.
7. Orice alte servicii turistice neinscrise in materialele de prezentare sau in confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract si nu atrag raspunderea Agentiei.
8. Servicii contractate ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. / numar de persoane ……………………………
Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului:
□ confirmata □ neconfirmata (in curs de confirmare)
9. Contractul se incheie odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii turistice inscris in documentele de calatorie.

IV. Pretul
10. Pretul contractului este ___________________ si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A.
In situatia contractarii serviciilor turistice in regim early booking, reducerea este inclusa in pachet. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de turist, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reanscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor de acest tip determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.
11. Pretul este publicat in bonul de comanda, site-ul agentiei turoperatoare (www.sigmatravel.ro ), pliant, oferta tiparita, alte mijloace de comunicare, in cadrul ofertei standard a Agentiei pentru serviciile din oferta standard si pentru biletele de odihna si/sau de tratament sau este inscris in confirmarea de servicii, in cazul serviciilor la cerere.
12. Pretul contractului poate fi modificat, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor:
a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;
b) redeventelor si taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist;
c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
13. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in nici un caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.
14. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia contractul fara nici o obligatie fata de Agentie, aceasta din urma avand obligatia de a rambursa imediat turistului toate sumele aferente calatoriei turistice platite de acesta, inclusiv comisionul.

V. Modalitati de plata
Modalitatile de plata a pretului contractului sunt:
15. Avansul se plateste dupa cum urmeaza:
a) in cazul serviciilor la cerere si a celor din oferta standard, minim 30 % din pretul contractului, astfel cum este prevazut in bonul de comanda;
b) in cazul biletelor de odihna si/sau de tratament, avansul reprezinta minimum 10% din pretul contractului.
16. Avansul este retinut de Agentie cu titlu de penalitati, in situatia in care turistul renunta la contract din vina sa, in 60 de zile de la confirmare.
In cazul in care continutul confirmarii de servicii difera de la cel al bonului de comanda sau confirmarea nu s-a facut in termenul de 60 de zile, Agentia va restitui imediat contravaloarea avansului incasat.
17. Plata finala a pachetului de servicii se face conform esalonarii prevazute in bonul de comanda, in cazul serviciilor la cerere si al serviciilor din oferta standard.
18. In cazul serviciilor comercializate pe baza de bilete de odihna si/sau de tratament, Agentia aplica sistemul de vanzare in rate, in baza acordului cu turistul.
19. Pentru serviciile prestate in baza prezentului contract, Agentia va emite facturi corespunzatoare pretului stabilit la cap. IV pct 10 , plata efectuandu-se in aceeasi moneda.

VI. Drepturile si obligatiile Agentiei
20. In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii. In cazurile prevazute la art.22 lit. b) si c), informarea se va face in timp util pentru a permite turistului sa decida inceperea calatoriei.
21. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau agentia de turism organizatoare constata ca nu le va putea realiza, Agentia este obligata:
a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice, fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;
c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.
22. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, inclusiv in situatia in care aceste obligatii trebuiau indeplinite de catre o alta agentie de turism sau de catre alti prestatori de servicii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand neandeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
b) cand neandeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau a unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorul de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii etc). Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specific.
c) cand neandeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevit abil. In situatia in care neexecutarea obligatiilor contractuale se datoreaza agentiei de turism organizatoare, Agentia are dreptul sa cheme in garantie agentia de turism organizatoare pentru plata despagubirilor datorate turistului.
23. Agentia are obligatia sa acorde prompt asistenta turistului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici agentia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita si sa furnizeze in scris (prin orice modalitate care permite confirmarea) turistului, in termen de 4 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acesteia, cele ale autoritatilor locale care pot ajuta turistul in caz de nevoie; in cazul in care aceste reprezentante sau autoritati locale nu exista, turistul trebuie sa dispuna de un numar de apel de urgenta sau de orice alta informatie care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;
d) posibilitatea semnarii unui contract de asigurare facultativa, care sa acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidentare ori de boala.
e) obligatiile turistului prevazute la pct. 32, 33, 35

VII. Drepturile si obligatiile turistului
24. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica,indiferent de motive, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile prevazute in pachetul de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta Agentia cu cel putin 5 zile inainte de data plecarii.
Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine in sarcina cedentului sau cesionarului, niciodata in sarcina Agentiei.
25. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite (inclusiv comisionului).
26. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la art.20 hotararea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor;
sau
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
In cazul in care turistul decide sa participle la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile art.20 se considera ca toate modificarile au fost acceptate si turistul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip
27. In cazul in care turistul reziliaza contractul in temeiul art.26 lit a sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.
28. In toate cazurile mentionate la art. 27 turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cuantificata de catre parti amiabil sau de catre instante, cu exceptia cazurilor in care:
a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat turistul in scris, in termenul mentionat in contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile caz care va fi despagubit de catre transportator sau de unitatea de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la art.22 lit b;
c) anularea s-a facut din vina turistului.
29. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia in temeiul cap.IX pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica maxim la valoarea pachetului turistic.
29.1 In cazul in care turistul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre turist.
29.2 Daca turistul, dupa achitarea si confirmarea serviciilor, solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la cap. IX si incheierea unui nou contract.
29.3 In cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
29.4 In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care turistul nu va fi despagubit in niciun mod avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.
30. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
31. In cazul biletelor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia de a respecta programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv: in statiunile de pe litoral cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina la ora 12,00 a zilei inscrise pe biletul de odihna si/sau de tratament; in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face incepand cu ora 12,00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12,00 a zilei urmatoare celei inscrise pe bilet.
32. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale daca exista, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
33. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament etc) in vederea acordarii serviciilor turistice, sa pastreze integritatea bunurilor din unitatile de cazare, alimentatie publica, mijloace de transport, in caz contrar urmand sa suporte contravaloarea pagubelor produse.In cazul bileteelor de tratament, turistul se obliga sa prezinte la receptia hotelului biletul de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale la zi.
34. Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza la destinatie, fara sa faca parte din contractual cu Agentia, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie iar Agentia nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor in cauza
35.Turistul este obligat ca in termen de maxim 2 zile inainte de data de incepere a desfasurarii serviciilor contractate sa confirme in scris agentiei prin fax/mail cu confirmare de primire , ca detine in posesie toate documentele si informatiile necesare calatoriei( inclusiv orarul de imbarcare, zbor etc ). Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. In cazul in care turistul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Agentia (de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste sau orice alte documente suplimentare – enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.
36. Turistul are obligatia de a furniza informatii de contact complete si corecte : telefon, fax, adresa de email . Culpa apartine turistului pentru furnizarea de informatii de contact incorecte , iar comunicarea se considera a fi efectuata catre datele de contact indicate, chiar daca acestea erau incorecte si turistul nu a receptionat informatiile emise de Agentie. Turistul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre turist a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre acesta.

VIII.Asigurari
Conditiile in care turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:
37. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei prin polita de asigurare incheiata la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., cu sediul in localitatea BUCURESTI, str Aleea Alexandru, nr 51, sector 1, cp 011822, telefon 021.204.74.20, polita de asigurare seria I Nr. 46654 valabila pana la data de 16.12.2017, valoarea acoperita prin asigurare fiind in cuantum de 50.000 USD privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre turisti.
38. In cazul in care Agentia nu efectueaza repatrierea turistului, turistul are obligatia de a anunta imediat asiguratorul prin telefon, fax sau e-mail . In aceasta situatie asiguratorul nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania, in conditiile politei de asigurare.
39. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii in baza documentelor justificative transmise catre asigurat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative.
40. Turistul are obligatia de a notifica asiguratorul, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, solicitarea adresata asiguratului privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data la care Asiguratul a confirmat de primire.
41. Evenimnetul asigurat are loc in conditiile in care turistul nu primeste despagubiri in termen de 15 (cincisprezece) zile de la confirmarea de primire de catre asigurat a documentelor justificative.
42. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul are obligatia de a transmite asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.
43. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale.
44. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre asigurator a documentelor justificative de la turist. Documentele justificative constau in:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmarile de primire precizate la pct. 39, 40 si 42 din prezentul contract;
c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
Societatea de asigurare are dreptul sa solicite turistului si alte documente justificative.
45. In cazul in care dupa plata despagubirii asiguratul plateste debitul catre turist, turistul are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezentand debitul.
46. Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje, asigurare storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare, Agentia neputand fi responsabila pentru politele incheiate prin intermediul acesteia.

IX. Renuntari, penalizari, despagubiri
47. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:
47.1 in cazul serviciilor turistice externe, penalizarile sunt :
a) 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii;
b) 80% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16-30 de zile inainte de data plecarii;
c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
d) 100% din pretul din pretul pachetului de servicii, in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului “ Early Booking “….., indiferent de data la care turistul solicita renuntarea.
47.2 In cazul serviciilor turistice interne, penalizarile sunt de:
a) . . . % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de . . . zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului;
b) . . . % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de . . . zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului;
c) . . . % din pretul pachetului de servicii turistice, in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.) indiferent de data la care turistul solicita renuntarea.
48. In cazul biletelor de odihna si/sau de tratament, pentru retragerea din vina turistului se aplica urmatoarele penalizari:
a) daca cererea de restituire se depune in orice moment dupa achitarea avansului si pana cel tarziu cu 3 zile inainte de inceperea sejurului, penalizarea este egala cu contravaloarea comisionului Agentiei cu T.V.A. aferenta;
b) daca cererea de restituire se depune intr-un interval mai mic de 3 zile inainte de data inceperii sejurului sau daca turistul nu se prezinta in statiune la data inscrisa in bilet, penalizarea va fi de 100% din pret ori din valoarea incasata pana la acea data de Agentie;
c) pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
49. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
50. Penalizarile echivalente cu cele indicate la art. 47.1.lit c sau 47.2 lit b sau c se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera, sau din motive ce tin de persoana acestuia.
51. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar cererea de renuntare nu este luata in considerare.
52. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia. Toate sumele mentionate la art.47- 50 se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.
53. In cazul in care turistul care a contract un pachet de servicii turistice cu Agentia si a achitat un avans, nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris pt a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat, iar Agentia are dreptul sa anuleze rezervarile efectuate in beneficiul turistului, cu retinerea penalizarilor prevazute la art.47.

X. Reclamatii
54. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului), reprezentantului local al touroperatorului etc).
Datele de contact ale Agentiei:
Telefon: +0733.01.88.99
Fax: +4031.438.04.04
E-mail: office@sigmatravel.ro
55. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca in termen de 30 zile calendaristice sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin in conditiile prezentului contract.
56. Turistul ia act si accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazute in cap X sa fi fost indeplinita. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul Agentiei sa solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.

XI. Dispozitii finale
57. Prezentul contract a fost incheiat azi………………, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
58. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107 /1999 republicata privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice,
59. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:
a) voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz;
b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice;
c) cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri/etc. ale Agentiei puse la dispozitia turistului, in format tiparit sau pe suport electronic.
60. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.
61. Turistul declara ca Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999, republicata. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, turistul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, in conformitate cu oferta Agentiei de turism.
62. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila, in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente de la sediul Agentiei.
63. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

In conformitate cu prevederile art. 1203 C. Civil privind clauzele contractuale neuzuale, partile declara ca au negociat si au acceptat in mod expres continutul urmatoarelor articole:

Agentia de turism,

Reprezentant (nume, prenume)
_________________________
Functia
_________________________

Semnatura/Stampila __________________________

Turistul

Nume si prenume _________________________
Semnatura
__________________________
Persoana juridica __________________________
Reprezentata prin _____________________________________
Semnatura/Stampila ___________________________________